Klub

Informujemy, że dostępne są :

Regulamin Stowarzyszenia oraz Deklaracja Członkowska.

Deklarację należy wypełnić i przesłać listem poleconym lub zeskanować i przesłać e-mailem na adres lcp@op.pl  

Zachęcam wszystkich do przystąpienia do klubu.

 ------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia LCP.

Miejscowość…         dnia…

 

                                     DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Stowarzyszenia Zwykłego Lambretta Club Polska

Ja niżej podpisany

Imię i Nazwisko : …

 

Niniejszym proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Zwykłego LAMBRETTA CLUB POLSKA z siedzibą w Gliwicach, oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Stowarzyszenia i go akceptuję . Zobowiązuję się do przestrzegania zawartych tam postanowień, aktywnego brania udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia, oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA DORĘCZANIE MI ZAPROSZEŃ NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LCP ORAZ KORESPONDENCJĘ WEWNĘTRZNĄ LCP POPRZEZ E-MAIL.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby Stowarzyszenia LCP, zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883 ze zm.)

(podpis)..........................................

Adres do korespondencji : ważne dane kontaktowe

 

miejscowość:               kod:

 

ulica:                                 

tel.: fax.: komórkowy: .

koniecznie e-mail :

 

==============================================================

 

Informacja Przedstawiciela LCP o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia LCP :


Na podstawie
 par. 12 pkt. 4 naszego statutu z przyjemnością informuję , że

 

dnia ...                 ...  po odbyciu rocznego stażu kandydackiego przyjęto kandydata w poczet członków Stowarzyszenia LCP.

 

 

Przedstawiciel Stowarzyszenia ....                                   

Skutermania

Skutermania - tak nazywa się zlot skuterów organizowany od 2000 roku przez Lambretta Club Polska. Początkowo zlot miał charakter otwarty dla wszystkich posiadaczy skuterów, gdzie obok nowoczesnych "plastików", przybywały także zabytkowe skutery liczące sobie często po około 40 i więcej lat. Ponieważ od początku impreza miała skupiać posiadaczy klasyków, to od V swojej edycji, Skutermania stała się imprezą zamkniętą dla skuterów zabytkowych i klasycznych.

Organizacja zlotów

Podczas jednego z naszych spotkań (Skutermania XI-BIS) ustaliliśmy, że Zloty odbywać się będą zawsze w tym samym terminie. Termin ten to ostatni pełny weekend (PT,SO,NI) czerwca. Dzięki temu zawsze będzie wiadomo jaki termin rezerwować na następną Skutermanię.

Podczas każdej edycji Zlotu, jego uczestnicy starają się ustalić kto i gdzie będzie organizował kolejną Skutermanię. Nie zawsze się to udaje od razu, czasem udaje się to ustalić dopiero później w okresie między zlotowym.

Organizatorami są najczęściej (żeby nie powiedzieć, że zawsze) ochotnicy, którzy z różnych przyczyn wyrażają chęć organizacji Zlotu. Osoby te, za wywiązanie się ze zobowiązania organizacji tej imprezy, nie otrzymują żadnych wynagrodzeń czy profitów. Robią to jedynie z miłości do klasycznych pojazdów, dobroci serca, chęci spełnienia się.

Po wyłonieniu Organizatora kolejnej edycji Zlotu, już sam Organizator ustala w jakim rejonie będzie organizowana kolejna Skutermania. Najczęściej jest to "rodzinny" rejon Organizatora. Znajomość regionu pozwala na łatwiejsze znalezienie ośrodka, który byłby bazą zlotu oraz zapewniłby noclegi jego uczestnikom. Niejako z automatu daje także wiedzę Organizatorowi jakiego rodzaju "rozrywki" mogą mieć miejsce podczas zlotu, zapewnia łatwość w opracowaniu trasy przejazdu oraz co najważniejsze, pozwala zminimalizować koszty organizacji.

Jeśli chodzi o terminy kolejnych zlotów, to początkowo ustalane były w oparciu o ankiety uczestników. Od kilku jednak edycji terminy te są wybierane w drodze analizy oraz potrzeb i możliwości przeciętnego uczestnika Skutermanii. W większości przypadków jest to przełom czerwca i lipca. Dzięki tak dobranemu terminowi nie zakłóca się codziennych obowiązków (zwłaszcza rodziców dzieci w wieku szkolnym) oraz wypoczynku w okresie urlopowym. Innymi słowy... Organizatorzy starają wstrzelić się z terminem między okres szkolny, a okres urlopowy.

Jest jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt organizacji Zlotu - POGODA. Każdy z Organizatorów dotychczasowych edycji Zlotu mówił coś w stylu: "Nie mam na to wpływu", "To już nie od nas zależy", "Nie nasza wina, że takie są prognozy" itp. Nie wiedzieć jednak w jaki sposób, zawsze udawało Im się zapewnić nam dobrą pogodę. Nie wnikając w sposoby ustawienia tej części imprezy, pozostajemy z nadzieją, że w przyszłości się to nie zmieni.