Informacje - regulamin stowarzyszenia.

                                 Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

                                     Lambretta Club Polska 01.07.2016 r. Ważny do 30 maja 2018r

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę Lambretta Club Polska w skrócie LCP ,  zwane jest dalej „Stowarzyszeniem” działającym od dnia 28 stycznia 2012 roku .

2.    Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz  USTAWY z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw .

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia LCP są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw  a także postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia LCP jest terytorium Polski.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia LCP jest Miasto Gliwice .

II. Cel i środki działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia LCP jest:

1.    Propagowanie idei kolekcjonerstwa i zachowania dla pokoleń, historycznych i zabytkowych egzemplarzy pojazdów jednośladowych głównie skuterów marki Lambretta a tym samym ratowanie ich od kasacji lub złomowania.

2.    Zintegrowanie kolekcjonerów i posiadaczy oraz sympatyków pojazdów historycznych i zabytkowych  skuterów marki Lambretta.

3.    Zachęcanie osób do działań kolekcjonerskich nie tylko tych, które dawniej posiadały te pojazdy.

4.    Organizowanie corocznych zlotów skuterów marki Lambretta i zapraszanie na te zloty innych kolekcjonerów (posiadaczy) skuterów historycznych i zabytkowych.

5.    Uczestnictwo w wystawach i zlotach krajowych i zagranicznych.

6.    Nawiązywanie kontaktów z klubami krajowymi jak i zagranicznymi.

7.    Wymiana doświadczeń w odbudowie i renowacji tych pojazdów.

 

§ 6

Stowarzyszenie LCP realizuje swoje cele poprzez :

 

1.    Coroczne spotkania na zlotach letnich organizowanym w drugiej dekadzie czerwca lub w pierwszym weekendzie lipca  i jesiennych BIS organizowanym w pierwszym weekendzie września  , propagujące turystykę skuterową , konsolidujących członków Stowarzyszenia LCP , pozwalają na budowanie trwałych przyjaźni i wymianę doświadczeń oraz wzajemną pomoc w odbudowie posiadanych historycznych i zabytkowych skuterów.

2.    Osiągnięcie celów statutowych Stowarzyszenie LCP realizuje się także  przy pomocy środków masowego przekazu tj. internet, prasę codzienną i motoryzacyjne czasopisma ilustrowane.

3.    Prowadzenie  internetowej strony LCP, która ma ułatwiać realizację celów statutowych Stowarzyszenia LCP i zawiera między innymi:

 

     a) prezentację członków i sympatyków klubu LCP wraz z ich pojazdami,

 

b) opisy i zdjęcia skuterów Lambretta od zakupu w stanie złomowym poprzez       odbudowę i doprowadzenie do stanu fabrycznego, dający obraz możliwości       kolekcjonerów w osiągnięciu zamierzonego celu,

c) relacje ze zlotów i zdarzenia z życia klubu,

d) inne wiadomości i ciekawostki ze świata starych pojazdów, ich historia i ciekawostki techniczne .

 

III. Władze Stowarzyszenia

§ 7

Najwyższą władzą Stowarzyszenia LCP jest Walne Zgromadzenie Aktywnych Członków Stowarzyszenia LCP ,   które powołuje do codziennej pracy Przedstawiciela – Prezesa LCP.

§ 8

 

 

     1.Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia w głosowaniach   przy osobistej obecności Aktywnych Członków  LCP lub upoważnionego pisemnie przedstawiciela Aktywnego Członka klubu .

2.    Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą  sprawy :

a.    wybór i odwołanie  Przedstawiciela

b.    przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c.    kontrola działań podjętych przez  Przedstawiciela

d.    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia LCP,

e.    ustalanie wysokości składki członkowskiej,

f.     wykluczanie członków Stowarzyszenia LCP na wniosek aktywnego  członka Stowarzyszenia .

g.    rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia LCP na działalność Przedstawiciela .

h.    zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia LCP wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Aktywnych Członków Stowarzyszenia LCP.

i.      wskazanie nowych kierunków lub celów  wydatkowania składek członkowskich oprócz tych wymienionych w kompetencjach Przedstawiciela.

§ 9

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w obecności:

1.    W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania aktywnych członków oraz upoważnionych przedstawicieli aktywnych członków .

2.    W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu bez względu na liczbę aktywnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 10

 Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia LCP przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Zarządu lub grupa członków, na wniosek co najmniej 1/3 Aktywnych Członków Stowarzyszenia LCP.

Termin odbycia WZ lub NWZ ustala się  z minimum 3 tygodniowym wyprzedzeniem od momentu wysłania zawiadomienia o zgromadzeniu .

Dopuszcza się zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia w formie  wiadomości e-mailowej  wysłanej na adres internetowy członka klubu , podany w Deklaracji Członkowskiej

§ 11

Zarząd LCP :

Kadencja  Przedstawiciela  Stowarzyszenia   LCP trwa 4 lata i rozpoczyna się   po ustaniu kadencji poprzedniego Przedstawiciela LCP czyli począwszy od  stycznia 2016 roku.

§ 12

Do obowiązków   Przedstawiciela   LCP należy:

1.    Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia LCP oparte na pracy społecznej Przedstawiciela w szczególności kierowanie organizowaniem przez aktywnych członków letnich  zlotów LCP  i jesiennych  zlotów BIS  LCP.

2.    Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3.    Reprezentowanie Stowarzyszenia LCP na zewnątrz , udział w imprezach zewnętrznych i działanie w jego imieniu wraz z aktywnymi członkami klubu .

4.    Przyjmowanie oświadczeń o przystąpieniu do Stowarzyszenia LCP nowych członków Stowarzyszenia LCP oraz przyjmowanie na konto klubu składek członkowskich .

5.    Składanie na Walnym Zgromadzeniu  rozliczenia-sprawozdania  z wydatkowania składek zgodnie z  uchwałami Walnego Zgromadzenia .   Zarząd ma upoważnienie regulaminowe   do dokonywania  wydatków  przeznaczonych wyłącznie na dobro wszystkich aktywnych członków stowarzyszenia ,  w szczególności na :

– Utrzymanie i obsługę strony internetowej Klubu .

– Wykonanie flag , banerów i odznak klubowych LCP

- Finansowanie prezentów otrzymywanych na krajowych zlotach  przez aktywnych członków LCP i zarazem uczestników zlotu krajowego oraz wszystkich pozostałych aktywnych członków Stowarzyszenia .

–  Dofinansowanie w ramach możliwości i posiadanego budżetu tradycyjnych ognisk i innych krajowych imprez zlotowych .

- Wydatkowania kwot wyjątkowo na nieprzewidziane, lecz wyjątkowo uzasadnione potrzeby Klubu LCP , pod warunkiem pisemnej zgody wszystkich członków Zarządu LCP.

6.    Wykonania do końca II kwartału roku następnego sprawozdania pisemnego z działalności za poprzedni rok kalendarzowy, i zamieszczenie go w kodowanej zakładce na stronie WWW Klubu , dostępnej dla aktywnych członków klubu LCP .

7.    Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia LCP.

8.    Organizowanie życia Stowarzyszenia  , spotkań i wyjazdów klubowych.

IV. Członkostwo klubowe

§ 13

 

1.    Aktywnym Członkiem  Stowarzyszenia LCP zostaje się , po odbyciu rocznego stażu kandydackiego z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji  Regulaminu i opłaci obowiązkowe składki członkowskie za dany rok .

2.    Wspierającym Członkiem ( sympatykiem ) Stowarzyszenia LCP bez prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków może zostać  pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji  Regulaminu i niepełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej i cudzoziemiec, który w obecności prawnego Opiekuna złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia LCP  oraz każdy sympatyk Stowarzyszenia , który złoży deklarację członkowską LCP lecz nie opłaci obowiązkowych składek .

3.    Honorowym Członkiem Stowarzyszenia z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu zostaje dożywotnio zasłużony członek Klubu LCP  , który ten tytuł otrzymuje za zasługi nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia .

4.    Roczny staż kandydacki dotyczy każdego członka wspierającego , który od momentu wpłacenia pierwszej składki członkowskiej przez jeden rok realizuje nienagannie cele statutowe stowarzyszenia i zostanie przyjęty w poczet aktywnych członków stowarzyszenia decyzją Przedstawiciela – Prezesa LCP.

 

§ 14

Do podstawowych obowiązków aktywnych członków Stowarzyszenia LCP należy:

1.    Przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia LCP,

2.    Uiszczanie składek członkowskich do końca kwietnia danego roku, przez aktywnych członków stowarzyszenia .

3.    Popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia LCP.

4.    Udział w życiu Stowarzyszenia , poprzez udział w spotkaniach zlotowych .

V. Środki finansowe Stowarzyszenia LCP

§ 15

Stowarzyszenia LCP uzyskuje środki na działalność wyłącznie ze składek członkowskich .

§ 16

Środkami finansowymi Stowarzyszenia  LCP zarządza Prezes  , wyłącznie dla dobra wszystkich Aktywnych Członków Stowarzyszenia, zgodnie z niniejszym Regulaminem paragraf 12 pkt.5   oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia LCP.

VI. Postanowienia końcowe

§ 17

 

1.    Stowarzyszenie LCP ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 8 pkt. 2 h . regulaminu.

2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia LCP Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia LCP  i powołuje Komisję Likwidacyjną .

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami . Koniec regulaminu .

Książ - 18 czerwiec  2016 roku 

Regulamin jest w trakcie opracowywania zmian i jest tylko orientacyjny ,